Inocybe cf. tjallingiorum Kuyper
Cheilozystiden, in KOH