Inocybe tjallingiorum Kuyper
Cheilozystiden in KOH